Stichting Mijn Roots doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaandaarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Mijn Roots houdtzich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat stichting Mijn Roots zich aan de volgende regels houdt:

• Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoordeze zijn verstrekt.
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig isvoor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
•Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Welke gegevens registreren wij van u?

Om een zoektocht goed te kunnen doen hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 1. De
  adoptiepapieren (geboorteakte, adoptie uitspraak, afstands- of
  verlatenverklaring, eventuele informatie van het kindertehuis).

 2. Een
  persoonlijke brief/e-mail van de geadopteerde.

 3. Een
  foto waarop afgebeeld als kind en een recente foto.

 4. Adres
  gegevens.

 5. Telefoonnummer.

Deze documenten slaan wij in uw persoonlijke digitale dossier op.

Welke gegevens geven wij door?

Wij zullen te allen tijden zorgvuldig met uw documenten gegevens omgaan.Wij zullen uw gegevens alleen delen na uw toestemming en alleen ten behoeve van uw zoektocht.

Wij gebruiken gegevens uit de adoptiedocumenten om ter plaatse te zoeken naar biologische familie. Wij verstekken de gegevens aan de zoeker die ter plaatse zoekt.

Daarnaast plaatsen wij, na uw goedkeuring, een oproep op Facebook pagina Mencari orang tua kandung.

Wij vragen uw documenten op bij notaris, na uw goedkeuring en uw handtekening.

Foto’s en verhalen rondom uw zoektocht plaatsen wij alleen op onze website of social media na uw toestemming.

Bewaartermijn

Stichting Mijn Roots bewaart uw gegevens tenminste één jaar of zolang de zoektocht duurt. Mocht uw zoektocht langer dan één jaar duren danvragen wij uw toestemming om uw gegevens te bewaren al dan niet omlanger actief te blijven zoeken.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten
omtrent uw privacy

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.